Acabem de descobrir l’increïble projecte de torres elèctriques a Islàndia de Shine+Choi architects anomenat “Land of Giants” (Terra de Gegants).

Land-of-Giants_04_700px

Land-of-Giants_05_700px

Les torres-figura es poden configurar per respondre al seu entorn amb gestos apropiats; si les línies elèctriques pugen cap a un turó, les torres-persona canvien la posició, imitant a una persona escalant;

“Fent només petites alteracions al disseny d’una torre amb estructura d’acer, hem creat una sèrie de torres gran abast, solemnes, i variables,” Choi + Shine

Land-of-Giants_06_700px

subtils alteracions en les mans i el cap,així com modificant mínimament les principals parts del cos permeten que les torres comptin amb una gran varietat d’expressions. Les torres-figura es podencol·locar de dos en dos, caminant en la mateixa direcció o direcció oposada, mirant-se l’un a l’altre quan es creuen, de genolls, o amb el cap inclinat quan passen pel costat d’un poble.

“Aquestes torres-figura icòniques es converteixen en monuments en el paisatge. Veure les torres es converteix en una experiència inoblidable, elevant les torres a alguna cosa més que simplement un disseny funcional.” Choi + Shine

Gràcies a @roomatnoon pel gran descobriment!

Land-of-Giants_03_700px Land-of-Giants_02_700px Land-of-Giants_01_700px


Acabamos de descubrir el increíble proyecto de torres eléctricas en Islandia de Shine+Choi architects llamado “Land of Giants” (Tierra de Gigantes).

Land-of-Giants_04_700px

Land-of-Giants_05_700px

Las torres-figura se pueden configurar para responder a su entorno con gestos apropiados; si las líneas eléctricas suben hacia una colina, las torres-persona cambian la posición, imitando a una persona escalando;

“Haciendo sólo pequeñas alteraciones al diseño de una torre con estructura de acero, hemos creado una serie de torres gran alcance, solemnes, y variables,” Choi + Shine

Land-of-Giants_06_700px

sutiles alteraciones en las manos y la cabeza, así como modificando mínimamente las principales partes del cuerpo permiten que las torres cuenten con una gran variedad de expresiones. Les torres-figura se pueden colocar de dos en dos, caminando en la misma dirección o dirección opuesta, mirando el uno al otro cuando se cruzan, de rodillas, o con la cabeza inclinada cuando pasan junto a un pueblo.

“Estas torres-figura icónicas se convierten en monumentos en el paisaje. Ver las torres se convierte en una experiencia inolvidable, elevando las torres a algo más que simplemente un diseño funcional.” Choi + Shine

Gracias a @roomatnoon por el gran descubrimiento!

Land-of-Giants_03_700px Land-of-Giants_02_700px Land-of-Giants_01_700px


We just discover the amazing Iceland Electrical Pylon project designed by Choi+Shine architects and called “Land of Giants“.

Land-of-Giants_04_700px

Land-of-Giants_05_700px

The pylon-figures can be configured to respond to their environment with appropriate gestures.

As the carried electrical lines ascend a hill, the pylon-figures change posture, imitating a climbing person.

“Making only minor alterations to well established steel-framed tower design, we have created a series of towers that are powerful, solemn, and variable,” Choi+Shine

Land-of-Giants_06_700px

Subtle alterations in the hands and head combined with repositioning of the main body parts allow for a rich variety of expressions. The pylon-figures can be placed in pairs, walking in the same direction or opposite directions, glancing at each other as they pass by, or kneeling respectively, head bowed at a town.

“These iconic pylon-figures will become monuments in the landscape. Seeing the pylon-figures will become an unforgettable experience, elevating the towers to something more than merely a functional design of necessity.” Choi+Shine

Thanks to @roomatnoon for the great discovery!

Land-of-Giants_03_700px Land-of-Giants_02_700px Land-of-Giants_01_700px

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.